Skip to main content

១.និយមន័យ


សុខាភិបាល ជី អេស ១ គឺជាក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ខាងផ្នែកសុខាភិបាលសកល និងស្ម័គ្រចិត្តដោយ ប្រមូលផ្ដុំ នូវ  អង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្នែកសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលមាន ដូចជា ក្រុមហ៊ុនផលិតឳសថ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូន អង្គភាពបញ្តាតិ និងសមាគមន៍ផ្សេងៗ។

២.សមាជិកភាពសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល ជីអេស ១​


២.១.សមាជិកជ្រើសតាំង

វិស័យសុខាភិបាល ជី អេស ១​ ស្វាគមន៍នូវរាល់អង្គភាពដូចខាងក្រោម ធ្វើជាសមាជិកជ្រើសតាំងដូចជា ក្រុមហ៊ុនផលិតឳសថ ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ អង្គភាពបញ្ជាទិញជាក្រុម មន្ទីពេទ្យ ឳសថស្ថាន ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ដំណោះស្រាយ។

២.២.​ សមាជិកធម្មតា

អង្គភាពដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្កើតបទដ្ធាន​ និង សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺ អាចគាំទ្រដល់វិស័យសុខាភិបាល ជី អេស ១​ តាមរយៈកាចូលជាចំណែកក្នុងក្រុមកាងារ។​ សមាជិកធម្មតានិងក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមកាងារសុខាភិបាល។ ជី អេស ​១ ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តការណ៍ ជី អេស ១​ សុខាភិបាលនិងមានសិទ្ធពេញលេញដើម្បីចងក្រងឯកសារ និង លទ្ធផលកាងារ។  សមាគមន៍ អង្គភាពបទបញ្ញាតិ វិទ្យាសាស្រ្ដអប់រំ និង អង្គភាពបទដ្ធានដទៃទៀត អាចក្លាយជាសមាជិកធម្មតាដោយមិនចាំបាច់បោះឆ្នោត ឡើយ។

៣. បេសកម្ម និង ទស្សនៈវិស័យ


បេសកម្មរបស់ ជី អេស ១ សុខាភិបាលគឺដើម្បីដឹកនាំ​វិស័យសុខាភិបាលឈានឆ្ពោះទៅកាន់អភិវឌ្ឃន៍ និងការអនុវត្តន៍នូវបទដ្ធានសកល ប្រកបទៅដោយ ភាពជោកជ័យតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីពង្រឹងសុវត្តិភាព អ្នកជំងឺ និង ប្រសិទ្ធភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

គោលដៅនៃក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់សុខាភិបាលសកល គឺដើម្បីអោយក្លាយជាប្រភពមួយដែលមានការទទួលបើកចំហរ និង មិនលំអៀងសម្រាប់បញ្ញតិករ អង្គភាពអាជីវកម្ម និង អង្គភាពស្រដៀងគ្នាផ្សេងៗទៀតដែលស្វែងរកព័ត៌មាន និង ទិសដៅសម្រាប់បទដ្ធាន សកលនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ដើម្បីសុវត្តិភាពអ្នកជំងឺ សន្តិសុខ និងសុវត្តិភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ការតាមដាន និង សំយោគទិន្នន័យទៀងទាត់។

៤. តើយើងចូលជាសមាជិកក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់សុខាភិបាលសកលរបស់ ជី អេស ១​ យ៉ាងដូចម្ដេច?


ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់វិស័យសុខាភិបាល ជី អេស១ សូមស្វាគមន៍នូវ រាល់អង្គភាពខាងក្រោមនេះជាសមាជិកជ្រើសតាំងដែលរួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុនឳសថ, ក្រុមហ៊ុនផលិតបរិក្ខាពេទ្យ, ក្រុមហ៊ុនលក់ដុំ, ក្រុមហ៊ុនចែកចាយអង្គភាពបញ្ជាទិញជាក្រុម ​មន្ទីពេទ្យ ឳសថស្ថាន និងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។

ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឃបទដ្ធានសកលនៃ ជី​ អេស ​១ សុខាភិបាល ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងស្រុក ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែជាសមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អ នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ និង បង់ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំបារកូដបានទៀងទាត់ឬ បែងចែកលេខបារកូដមួយដល់ពួកគេ ដោយផ្អែកតាមច្បាប់បែងចែកលេខបារកូដ។

បញ្ញិត្តករ​  សមាគមន៍ និង វិទ្យាស្ថាន អប់រំត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកធម្មតា។

ដើម្បីចូលជាសមាជិកក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ខាងផ្នែកសុខាភិបាលសកល អ្នកត្រូវបំពេញពាក្យ ស្នើរ សុំដោយសមាជិកដែលមាននៅតាមគេហទំព័រwww.gs1.org/healthcare ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ Ulrike Kreysa តាមរយៈអ៊ីមែល ulrike.kreysa@gs1.org ។

ការចូលជាសមាជិកក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកសុខាភិបាលសកលផ្ដល់អោយអ្នកនូវ

 • បង្ហាញនូវតំរូវការរបស់អ្នកនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឃន៍បទដ្ធាន។
 • ពាក់ព័ន្ធទៅនិងការផ្សព្វផ្សាយនៃបទដ្ធានសកលឆ្ពោះទៅកាន់ដៃគូផ្សេងៗព្រមទាំង បញ្ញត្តិករផងដែរ។
 • ទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃនៃបញ្ញត្តិកម្មកំណត់អត្តសញ្ញាណស្វ័យប្រវត្តិ និង បទដ្ធាននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជុំវិញពិភពលោក។

 ៥. បទដ្ធាន ជី អេស ១ នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល


បទដ្ធាន ជី អេស ១ នាំអោយមានការទទួលស្គាល់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៃសុខភាពមនុស្សទាំងអស់ និង ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ សេដ្ធកិច្ច និង សុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការតាមដាន និង សំយោគទិន្នន័យ។

ប្រព័ន្ធបទដ្ធាន ជី អេស ១ រួមមានៈ

 • គន្លឹះអត្តសញ្ញាណ ជី អេស ១  លេខកូដសម្រាប់ដាក់លើផលិតផល ទីតាំងអ្នកជំងឺ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំ និង ទ្រព្យសម្បត្តិ។
 • ជី អេស ១​ បារកូដ ប្រភេទលេខកូដជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែលមានសមាជិក ជី អេស ១ អាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់ស្ដែង។
 • ជី អេស ១ អ៊ី ភី ស៊ីសកល ផ្ដល់អោយនូវការប្រើប្រាស់នៃអត្តសញ្ញាណប្រេកង់វិឡុ។
 • ជី អេស ១ ឌី អេ អិន ធានាបាននូវសំយោគទិន្នន័យសកល និង ទិន្នន័យផលិតផលទៀងទាត់ឆ្លងតាមរយៈដៃគូសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។
 • ជី អេស​១ អ៊ី ខម ផ្ដល់ជូនបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរឯកសារអេឡិចត្រូនិច។

 
៦.តើអ្វីជាវិស័យអាទិភាពនៃវិស័យសុខាភិបាល ជី អេស 


វិស័យអាទិភាពសុខាភិបាល ជី អេស ១ រួមមានៈ

 • បង្ការនូវកំហុសឆ្គងវេជ្ជសាស្ត្រ
 • ភាពប្រាកដប្រជានៃផលិតផល
 • ពិនិត្យនិងតាមដាន
 • បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់